Bulgarian Folk Dances

Produced by:
HEMUS

Theodosii Spassov Quartet

Kostadin Gougov

Emil Kolev

Yanka Roupkina

Shopskata groupa

Kosta Kolev

Hristofor Radanov

Nadezhda Hvoineva

Dobroudzhanskata troika

 1. Sandansko Horo – 2:05
 2. Tsveta Moma – 2:56
 3. Neda voda nalivala – 2:13
 4. Bavno horo – 3:13
 5. Trugnala Roumyana – 4:35
 6. Yove ,malai mome – 2:42
 7. Chetvorno horo – 3:15
 8. Kyustendilska ruchenitsa – 2:47
 9. Bouchimish – 2:49
 10. Sedi Donka – 3:10
 11. Muri Mariyko – 3:42
 12. Dospatsko Horo – 2:56
 13. Trite Puti – 3:23
 14. Dobroudzhanska pandela – 2:47
 15. Tropanka – 2:41
 16. Dobroudzhanska ruka – 3:14
 17. Chekuryankino horo – 3:35
 18. Vlashko – 4:02
 19. Na purt – 2:44
 20. Eleno mome – 3:10

Back to albums

Theodosii Spassov