Theodosii Spassov sings

Buy Album

Composed and arranged by Theodosii Spassov

Produced by Theodosii Spassov and Ivan Minchev

Mastering by Ivan Shopov

Photography by Aleksandar Nishkov

Graphic design by Ivo Christov

Back to albums

Theodosii Spassov